03

Konsultēsim par darba tiesiskajām attiecībām.

Sagatavosim vai koriģēsim gan darba tiesisko attiecību nodibinošo (darba līgumu, koplīgumu), gan darba tiesisko attiecību reglamentējošo (iekšējās darba kārtības noteikumu, instrukciju, rīkojumu u.c.) dokumentu projektus.

Palīdzēsim risināt strīdus par darba tiesiskajām attiecībām.