03

Konsultēsim par jautājumiem, kas saistīti ar vidi un vides aizsardzību, tajā skaitā par vides politikas principiem Eiropas Savienībā, starptautisko un nacionālo vides tiesību mijiedarbību, konstitucionālajām tiesībām uz labvēlīgu vidi, speciālajiem vides tiesiskajiem režīmiem, valsts pārvaldi vides aizsardzības jomā, vides aizsardzību un teritorijas plānošanu, ietekmes uz vidi novērtējumu, videi nodarītā kaitējuma un juridisko atbildību, piesārņojuma ierobežošanu un novēršanu, atkritumu apsaimniekošanu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un dabas aizsardzību.