03
Ģimenes un mantošanas tiesības

Konsultēsim un palīdzēsim sagatavot dokumentu projektus laulības līguma noslēgšanai, laulības šķiršanai un uzturlīdzekļu piedziņai, aizbildnības nodibināšanai, saskarsmes tiesību un bērna izcelšanās noteikšanai, adopcijai, aizgādības nodibināšanai pār personām, kuras tiesa atzinusi par rīcības nespējīgām gara slimības vai plānprātības dēļ u.c.

Konsultēsim un palīdzēsim sakārtot dokumentāciju mantojuma iegūšanai.