03
Intelektuālais īpašums

Konsultēsim par tiesiskajām attiecībām, kas saistītas ar intelektuālo īpašumu – autortiesībām, blakustiesībām, patentiem, preču zīmēm, ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, dizainparaugiem, augu šķirnēm, firmām, domēna vārdiem.

Palīdzēsim sagatavot vai koriģēt dokumentu projektus darbībām, kas saistītas ar intelektuālo īpašumu, tajā skaitā arī preču zīmes, izgudrojuma, dizainparaugu, augu šķirnes, domēna vārda reģistrēšanu un aizsardzību, autora darba, blakustiesību objekta izmantošanu un aizsardzību.